Folketrygd samleutgave 2024 (samleutgave i trygderett)

2024, Heftet, Bokmål
369,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Folketrygd samleutgave 2024 (samleutgave i trygderett) er ajourført pr. 12.01.2024. Den har følgende innhold:

Folketrygdloven
NAV-loven
Arbeidsmarkedsloven
Tiltaksforskriften
A-opplysningsloven
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 om fri bevegelighet for arbeidstakere innen Fellesskapet
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Forvaltningsloven
eforvaltningsforskriften
Offentleglova
Personopplysningsloven
Barnetrygdloven
Barnelova
Barnevernloven: Kapittel 9 Finansiering, egenbetaling
Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot
Forskotteringsloven
Bidragsinnkrevingsloven
Kontantstøtteloven
Arbeidsmiljøloven: Kapittel 12 Rett til permisjon
Skatteloven: Kapittel 12 Personinntekt
Samordningsloven
Lønnsgarantiloven
Permitteringslønnsloven
Trygderettsloven
Yrkesskadetrygdloven
Utdanningsstøtteloven
Forskrift om utdanningsstøtte
Lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg
Nordisk konvensjon om trygd
Avgifter mv. til folketrygden for 2024