Kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre

Ådel Bergland og Ingunn Moser, 2013, Heftet, Bokmål
469,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre er en ressursbok hvor studenter, helsepersonell, kvalitetsansvarlige og ledere på ulike nivåer kan få kunnskap om kvalitetsarbeid og hente ideer til kvalitetsutviklingsprosjekter.

Boken har både en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske delen drøfter hva som er god kvalitet i helsetjenester til eldre, og hvilken betydning læring i arbeidet har for endring og forbedring. Bokens praktiske del er den mest omfattende. Med bakgrunn i konkrete forsknings- og fagutviklingsprosjekter presenteres her eksempler på kvalitetsarbeid i ulike deler av helsetjenestene til eldre og på ulike arenaer hvor eldre mottar helsetjenester – i hjemmene sine, på sykehjem og på sykehus.

Det er satt søkelys på
• utvikling av praksisfellesskap og sykepleierrollen i sykehjem
• kvalitetssikring av MMSE-testing i utredning av pasienter med demens
• refleksjonsgruppe som verktøy i kvalitetsarbeid
• Marte Meo-metodikk i demensomsorg
• tverrkulturelle utfordringer og kvalitetsutvikling i sykehjem
• ernæring i hjemmetjenestene
• kvalitetsarbeid i demensomsorgen
• kvalitetsutvikling i teambasert tilnærming i behandlingen etter hjerneslag
• sykepleieres erfaringer med og refleksjoner over døden i sykehus

Målet er å illustrere at kvalitetsarbeid kan gjøres på mange måter og ha ulike former. Boken
presenterer og drøfter også forskjellige perspektiver på kvalitet, kvalitetsarbeid og læring i praksis, og undersøker hva som er viktige kjennetegn ved kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre.