Grunnleggende økonomistyring

Terje Berg, 2021, Fleksibind, Bokmål
879,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Grunnleggende økonomistyring, 3. utgave

Grunnleggende økonomistyring introduserer sentrale begreper og modeller som danner fundamentet for økonomistyringen i bedrifter. I denne boken står forståelse av modellenes forutsetninger sentralt, men innøving av teknikk og problematisering går hånd i hånd. Et viktig budskap er at tallene aldri taler for seg selv. Boken retter søkelyset mot beslutninger, og eksemplene er basert på reelle beslutningssituasjoner, i første rekke i norske små- og mellomstore bedrifter. Utvalget er gjort med tanke på at de fleste norske bedriftene er tjenesteytende. På denne måten forenes teori med praktisk anvendelse.
Grunnleggende økonomistyring er først og fremst skrevet for studenter som er i befatning med det bedriftsøkonomiske fagområdet for første gang. Den egner seg både for studenter som skal fortsette studiene, og for dem som kun skal ta ett emne innen dette fagfeltet. Boken er også egnet for ingeniørstudenter og for bruk innen etter- og videreutdanning.

Til grunn for innholdet ligger UHR-planen av 2018 for bachelor i økonomi og administrasjon. Planen angir minimumskrav for innhold i studiet. Den angir at økonomistyring skal inngå som en del av bedriftsøkonomisk analyse. Boken er bygget opp slik at emneansvarlige har fleksibilitet til å velge fra et stort utvalg av både grunnleggende og videregående tema.

Tematisk kan boken deles inn i følgende hoveddeler:
• Introduksjon til bedriftsøkonomi, økonomistyring og regnskap
• Kalkyler, kalkulasjon og kostnadsfordeling
• Kortsiktige, mellomlange, og langsiktige beslutningsproblemer
• Budsjettering og avviksanalyse

I denne reviderte 3. utgaven av boken er bærekraft integrert i den løpende teksten. Temaet inngår også som en del av et nytt avsnitt om ikke-finansielle nøkkeltall. Her inngår også balansert målstyring. I innledningen er det et nytt avsnitt som redegjør for det overordnede skillet mellom økonomistyringsverktøy- og modeller. Boken er forsknings- og evidensbasert. Derfor er eksempelvis det tradisjonelle driftsregnskapet nedtonet til fordel for avviksanalyse, samt at inntektsanalysen har fått utvidet plass. Tema som understøtter bærekraftstenkningen som kvalitetskostnader og livsløpskostnader og målkostnader innarbeidet i boken. Mange av bokens brukere vil havne i ulike økonomifunksjoner. Boken avslutter derfor med å beskrive økonomistyrerens arbeidsoppgaver og egenskaper. Alle kapitler er for øvrig gjennomgått og justert basert på tilbakemeldinger fra brukerne. Oppgavene i boken er endret slik at dette nå i all hovedsak er repetisjons- og kunnskapsspørsmål. Det er korte løsninger til oppgavene. Hensikten med dette er at studentene umiddelbart kan øve på fundamentale sammenhenger. Forelesere vil om ønskelig få tilgang øvingssett som er tilpasset digitale læringsplattformer, tidligere eksamensoppgaver og andre oppgaver som bygger på boken.

I tillegg er det opprettet videoer til de ulike kapitlene vi håper du vil ha nytte av. Bokens hjemmeside har også tilleggsmateriell i form av tilpassede regneark, bokens figurer, rentetabeller og kontoplan.

«Test deg selv»- oppgaver:
Forfatteren har utarbeidet og lagt ut 17 «test deg selv»-oppgaver til alle kapitlene i boken i app'en Kahoot. Last ned Kahoot og søk opp «Grunnleggende økonomistyring». Det står i tittelen og beskrivelsen av den enkelte oppgave hvilket kapittel det tas utgangspunkt i. Forelesere som benytter boken kan få tilgang til oppgavene i Kahoot ved å sende brukernavnet sitt til [email protected]