Bærekraft: Klima, miljø, menneskerettigheter og arbeidsforhold

Cappelen Damm har som mål å minske miljøbelastning mest mulig. For å nå målene jobber vi etter forlagets og samarbeidspartneres sertifiseringer. Cappelen Damm er sertifisert Miljøfyrtårn, FSC® og PEFC.

Vi analyserer løpende vår produktportefølje slik at vi målrettet kan arbeide med ytterligere forbedringer. Vi utarbeider årlige energi- og klimaregnskap samt klima- og miljørapporter.

Alle forlagets innkjøp av varer og tjenester skal være forankret i våre krav om bærekraftige anskaffelser.

Cappelen Damm forbeholder seg retten til å foreta evalueringer av produsenter og leverandører for å sikre at de følger disse retningslinjene.

Cappelen Damm AS ble i 2010, som det første forlaget i Norge, sertifisert etter miljømerkingene FSC og PEFC. Det vil si at alle ledd i verdikjeden – fra skogbruk til tremasse og papirfremstilling, via grossist til forlaget – er sertifiserte. Dette kalles CoC (Chain of Custody) og kontrolleres av et utenforstående sertifiseringsorgan. Begge sertifiseringene er en bekreftelse på at skogbruket drives på en godkjent og ansvarsfull måte som lever opp til krav angående økologiske, sosiale og økonomiske aspekter.

Last ned våre sertifikater her:

Klima-og-miljørapport-2023
åpenhetsloven-2023

• Cappelen Damm er miljøfyrtårn sertifisert. Miljøfyrtårn er den mest anerkjente miljøsertifiseringen av kontorbygg i Norge, og har gode HMS-rutiner og miljøstyring/miljøledelse i fokus. Miljø¬styringen krever også dokumentasjon og beskrivelse av tiltak for energieffektivisering, gjenvinning av avfall, miljøsertifiserte leverandører og anskaffelser.

• Cappelen Damm AS har oppfylt kriteriesettet «Grønne konferanser». Ved at forlagets egne konferanser avholdes som «Miljøfyrtårn-sertifisert grønn konferanse», er dette et ledd i vårt ønske om å møte en fremtid hvor bærekraftig drift og miljøbevissthet blir mer og mer viktig. Grønne Konferanser stiller krav til å være miljøsertifisert, og garanterer et arrangement som har som mål å gi størst mulig reduksjon av CO2-utslipp i forbindelse med konferansen. På grønne konferanser kan det (ved matservering) bli servert økologiske alternativer, minimalt med rødt kjøtt og tilpasset meny etter WWF sin sjømatguide.

• Cappelen Damms avtaleleverandører skal akseptere forlagets etiske retningslinjer. Dette skjer ved aktsomhetsanalyser som SMETA, ICTI, BSCI- revisjoner og utføres av et akkreditert revisjonsselskap. Disse etiske retningslinjer innebærer en avtale som støtter, respekterer og beskytter rettighetene til individer og respekterer og beskytter grunnleggende menneskerettigheter, et anstendige arbeidsforhold og miljøet. Med dette menes regulerte arbeidsforhold slik som forbud mot barnearbeid, ingen tvang eller ufrivillighet i ansettelsesforhold, ingen diskriminering basert på rase, religion, alder, nasjonalitet, sosial eller etnisk bakgrunn, ingen diskriminering pga. seksuell legning eller politisk overbevisning. Det skal være rett til organisering. Helse og sikkerhet skal ivaretas, og lønnen skal dekke den ansattes primærbehov. Faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som blir avdekket gjennom aktsomhetsvurderinger der det identifiseres manglende overholdelse av etiske retningslinjer, kan i verste fall føre til avslutning av samarbeid.

• Vi søker trykkerier som har oppnådd ISO 14001-sertifikat / EMAS, eller arbeider etter andre alternative miljøkrav. Sertifiseringen innebærer at trykkeriene overholder egne miljøregler og løpende forbedrer sin miljøinnsats. Trykkerier som ikke innehar ISO 14001-sertifikat / EMAS, forutsettes likevel å arbeide aktivt med de samme tiltak som inngår i ISO 14001 / EMAS eller alternative miljøsertifikater, og arbeide iht. disse krav.

• Der det er mulig skal vi benytte FSC-sertifisert (Forest Stewardship Council™) eller PEFC-sertifisert (Programme for the Endorsement of ForestCertification schemes™) papir. Sertifiseringen bygger på bæredyktig skogsdrift (sporbarhet), gjenplantingsprogrammer og lavest mulig forurensning og påvirkning av dyreliv, vannløp, luften m.m. FSC legger også vekt på rettigheter til urbefolkning. Se forøvrig www.fsc.org og www.pefc.no.

• Forlagets produkter som defineres som leketøy er testet og merket i henhold til Leketøyforskriften og oppfyller alle forskriftsmessige krav.

• Vi søker å finne de optimale formater der flest mulig trykkerier kan produsere på en rasjonell, økonomisk måte.

• Vi er medlem av PREPS (Publishers’ database for Responsible Environmental Paper Sourcing). PREPS angir tekniske spesifikasjoner og detaljer på papir som benyttes, der papir graderes fra 1 til 5 (der 5 er best). Graderingen angir hvorvidt materialet er lovlig fremstilt (eller resirkulert), hvordan skogens kilder har vært forvaltet samt at den oppdateres i forhold til den utvikling som skjer innenfor skogsdrift og papirindustrien. Vi aksepterer ikke papir gitt gradering 1.

• REACH-regelverket er implementert i avtaler. Denne EU-vedtekten har til hensikt å bedre og beskytte klimaet og menneskelig helse, der et av hovedformålene er å oppnå bedre beskyttelse av helse og miljø.

• Våre viktigste kriterier for valg av leverandører, forutsatt våre øvrige krav som her er omtalt, er pålitelighet, evnen til å respondere gjennom alle deler av verdikjeden og med ønske om leverandørutvikling og partnerskap. Basert på foregående punkter skal våre priser være ledende, samt at kvaliteten skal være den rette for gjeldende produkt.

For english version - please click here

Cappelen Damm AS er Trefadder. Forlaget bidrar til et bedre miljø ved å støtte fangst av CO2 via norske klimaskoger. 

Godkjent lærebedrift

Cappelen Damm AS er en godkjent lærebedrift og medlemsbedrift i Opplæringssenteret for Visuell kommunikasjon. Cappelen Damm AS er opptatt av kunnskapsoverføring og kvalitet. Gjennom investering i lærlinger tar vi et samfunnsansvar ved å fremme fagutdanning, samt bidrar med kompetanse og rekruttering til bransjer som driver innen medieproduksjon. Les mer om lærlingordningen her.

Cappelen Damm har avtale med Kopinor   

Deling av kunnskap og informasjon er viktig for alle bedrifter, institusjoner og organisasjoner. Cappelen Damm har avtale med Kopinor. Kopinoravtalen legger til rette for enkel og lovlig deling, både digitalt og på papir. Respekt for opphavsrett sikrer dermed at de som skaper kultur og kunnskap, får betalt.

Ønsker du ytterligere informasjon kan du gjerne kontakte forlagets kommunikasjonssjef Tone Hansen eller miljøansvarlig Roy Jensrud. Telefon: 21 61 65 00.