Beredskap og krisehåndtering

Utfordringer på sentralt, regionalt og lokalt nivå

Ann-Karin Larssen, 2022, Heftet, Bokmål
499,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Beredskap og krisehåndtering – Utfordringer på sentralt, regionalt og lokalt nivå drøfter ulike trusler mot både sivilsamfunn og statlige myndigheter i Norge – og hvordan samfunnet forbereder seg på, og møter disse truslene på – og på tvers av – de ulike forvaltningsnivåene.

Kriser som rammer samfunnssikkerheten, som følge av jordras, flom eller tekniske og menneskelige feil, og kriser og cyberangrep som rammer statens sikkerhet, møter mange av de samme utfordringene knyttet til situasjonsforståelse, kommunikasjon, juss og sektorovergripende tiltak. Og uavhengig av om krisen rammer samfunnssikkerheten eller statssikkerheten, vil det ofte være behov for politiet og Forsvaret i krisehåndteringsarbeidet.

Kapitlene i del 1 drøfter praktiske utfordringer knyttet til beredskap, hybride trusler, situasjonsforståelse og kommunikasjonssystemer. I del 2 presenteres og diskuteres politiske og administrative utfordringer knyttet til samordning mellom nivåer og sektorer i krishåndteringsarbeid, mens del 3 ser nærmere på politiets og Forvarets rolle under større samfunnskriser. Avslutningsvis drøftes hvilken rettslig handlefrihet myndighetene har, og bør ha, i nøds- og unntakssituasjoner.